Flere rettigheter ved hjemmekontor

Fra 1. juli 2022 trer de nye reglene om hjemmekontor i kraft. Reglene innebærer en merkbar styrking av arbeidstakers rettigheter.

Forskriften ble vedtatt første gang i 2002, og er nå blitt fornyet og revidert. Erfaringene fra pandemien, samt endret teknologisk virkelighet og endrede arbeidsvaner, er bakgrunnen.

 

Skriftlig kontrakt

Hjemmekontorforskriften krever at det inngås en egen, skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for «arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem». Dette er ikke nytt, men det er nå presisert at kravet om skriftlig kontrakt ikke gjelder ved kortvarig eller sporadisk arbeid. Med «kortvarig» menes for eksempel noen få dagers arbeid hjemme. En til to ukers hjemmearbeid, for eksempel i forbindelse med en brukket fot, vil være omfattet av unntaket. Men fullt arbeid hjemme i en måned eller mer anses ikke som «kortvarig». Med «sporadisk» menes hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i et stort omfang og ikke som en fast ordning. Dersom arbeidstakeren kun jobber hjemmefra, gjelder reglene i forskriften uansett, selv om arbeidet er kortvarig eller sporadisk.

 

Avtalens innhold

Den skriftlige avtalen som skal inngås skal omfatte blant annet omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid for hjemmearbeidet, forventet varighet dersom avtalen er midlertidig, eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr, når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, mv. Det er nytt at dersom hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. Dette er likevel kun et snevert unntakstilfelle, og arbeidsgiver skal drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.

 

Arbeidsmiljøloven gjelder – med noen presiseringer og unntak.

Arbeidstaker skal sikres at fullt forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Nytt er at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gjelder uten forbehold. Departementet viser særlig til hensynet til arbeidstakernes helse og utfordringer hva gjelder skillet mellom arbeidstid og fritid, og at dette skillet bør opprettholdes også ved hjemmearbeid. Kravet til fysisk og psykisk arbeidsmiljø blir ikke endret i realiteten, men likevel er det nå klarere uttrykt i forskriften at også det psykososiale miljøet skal være «fullt forsvarlig».

 

Ansvaret for utstyr

Enkelte har krevd at det skulle fremgå av forskriften at arbeidsgiver har plikt til å sørge for nødvendig utstyr og dekke kostnader ved hjemmekontor. Dette er imidlertid ikke nevnt i forskriften. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at det i et arbeidsforhold som utgangspunkt vil være opp til arbeidsgiver, ofte i dialog med arbeidstakerne, å avgjøre hvilket utstyr som hører til arbeidsplassen og som er nødvendig for at arbeidstakerne kan utføre sitt arbeid. En regulering av dette i forskrift ville etter departementets mening være inngripende i arbeidsgivers vurderinger og organisering av virksomheten.

 

Arbeidstilsynets kompetanse

Nytt er at Arbeidstilsynet har fått økt myndighet og skal føre tilsyn med at forskriften overholdes, selv om tilsyn ikke kan foretas i private hjem uten særskilt avtale. Overtredelse av bestemmelser i forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år eller begge deler. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil fem år anvendes.

 

av Bjarne Kvam
Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker