Profesjonsansvarforsikring og eierskifteforsikring – et rettssikkerhetsproblem?

Etter det HLT erfarer er det imidlertid ofte lettere sagt enn gjort å få utbetalt det man har rett til fra forsikringsselskapene.

 

I både privatlivet, arbeidslivet og næringslivet tegnes det dyre og omfattende forsikringer for å ha ryggdekning når uhellet er ute. Dersom man har handlet erstatningsbetingende gjennom sitt styreverv eller sin profesjon, eller har overdratt en bolig beheftet med mangler, kan det bli tale om store erstatningsbeløp. Da er det trygt å ha en forsikring som dekker kravet.

Etter det HLT erfarer er det imidlertid ofte lettere sagt enn gjort å få utbetalt det man har rett til fra forsikringsselskapene. Krav mot forsikringsselskap innebærer ofte en rettslig prosess, og våre klienter blir således tvunget til å ta ut stevning i saker som egentlig burde vært løst uten å iverksette et slikt fordyrende tiltak.

Det å ta ut en stevning kan for mange virke avskrekkende. En rettslig prosess er en kostbar øvelse – både hva gjelder tid, penger og ressurser. Å få oppgjør i henhold til sitt rettmessige krav er således forbeholdt de som har tid, midler og kunnskap til å kunne forfølge sine interesser. Det kan på denne bakgrunn stilles spørsmål om man på dette rettsområdet står overfor et rettssikkerhetsproblem.

Foruten å være personlig belastende, er en slik tilnærming også prosessøkonomisk problematisk. Dette gjelder særlig i lys av domstolenes økende fokus på forhandling og mekling. Mange av de forsikringssakene som havner i domstolene burde opplagt ha vært løst i minnelighet – uten å belaste rettsapparatet.

HLT har svært gode erfaringer med å ta slike saker til domstolene, og opplever at forsikringsselskapenes betalingsvillighet øker dramatisk ved iverksettelsen av rettslige skritt. Iverksettelsen av rettslige tiltak fremstår således som et unødvendig hinder, all den tid våre klienter erfaringsmessig ofte får utbetalt sitt berettigede kort tid etter det tas ut stevning.

 

Etter HLTs syn bør det bli lettere for dem som har rett å rett.

av HLT
Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker