Prinsipielle avgjørelser om bostyrers salær og bevistilgang

Domstolene skal kontrollere og godkjenne salær til bostyrere i konkursbo, men i praksis er det svært sjelden at det utøves en reell kontroll med bobestyrers salær.

Gulating lagmannsrett har imidlertid den 23. mai 2022 avsagt kjennelser i tre «søsterbo», der bostyrers salær er redusert med i alt 573.000 kroner – en reduksjon på 45 prosent.

HLT Advokatfirma har bistått Sparebanken Vest i disse sakene.

I kjennelsene retter lagmannsretten kritikk mot den aktuelle bostyreren for å ha krevd for mye i salær. Lagmannsretten retter også kritikk mot Hordaland tingrett, og uttaler at det ble utvist et «uforsvarlig» skjønn da tingretten ikke reduserte de aktuelle salærkravene.

I og med at det er sjelden at domstolene griper inn i salærfastsettelsen, har saken prinsipiell interesse og viser at domstolene skal utøve en reell prøving. I løpet av sakens gang gjennom rettssystemet slo lagmannsretten dessuten fast, i tre egne kjennelser, at panthavere kan kreve å få utlevert bostyrers timelister for å kunne foreta en reell kontroll med bostyrers timeskriving.

av Christian Hausvik
Trenger du rådgivning?

Flere aktuelle saker